Διακήρυξη Διαγωνισμού (Δ.11/20) της 206 ΠΑΥ για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας»,με ΑΔΑ : ΩΜ5Κ6-Ξ3Ν

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας».Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Λιμενικών. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : ΩΜ5Κ6-Ξ3Ν

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 18/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/10/2020