∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.09/2020) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Αναψυκτικών-Χυµών-Μπιρών-Αλκοολούχων Ποτών με ΑΔΑ: ΩΦΖΞ6-3ΜΞ

H 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου µε σκοπό την περιοδική προµήθεια αναψυκτικών-χυµώνµπιρών-αλκοολούχων ποτών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) ανά είδος.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΦΖΞ6-3ΜΞ 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/07/2020