Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ. αριθμ. 11/20 της 115ΠΜ για την Παροχή Υπηρεσιών – Εργασιών Συντήρησης δύο (2) υπόγειων τεχνικών οχετών της Μονάδος (ΑΔΑ: ΩΡΔΨ6-ΛΓΗ)

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών – εργασιών συντήρησης δύο (2) υπόγειων τεχνικών οχετών  της Μονάδος.

Η Π.Ε.Ε. αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΡΔΨ6-ΛΓΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 30/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/08/2020