∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.12/2020) για την Προμήθεια Τυροκομικών και Γαλακτοκομικών Προϊόντων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ με ΑΔΑ: 60ΤΤ6-Ζ6Π

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Τυροκομικών – Γαλακτοκομικών Προϊόντων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ, ως τα είδη του Πίνακα του Άρθρου «1» του Παραρτήματος «Β», με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_12_20_ΓΙΑ_ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ_ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 60ΤΤ6-Ζ6Π

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/07/2020