Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 206ΠΑΥ υπ.Αριθμ. 07/20, για την Παροχή Υπηρεσιών Οικοδομικών Εργασιών – Μίσθωσης Συνεργείων με ΑΔΑ: ΩΤ576-ΜΛΠ

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών Οικοδομικών Εργασιών – Μίσθωσης Συνεργείων.

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤ576-ΜΛΠ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2020