Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ. αριθμ. 05/20 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Ακροπόδων με ΑΔΑ: ΨΛΛΗ6-Ο56

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ακροπόδων.

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΛΛΗ6-Ο56

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2020