Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου K-473N

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : “Εργασίες στον Περιβάλλοντα Χώρο των Κτηρίων Μ-633 έως Μ-637 και Μ-619 έως Μ-624 στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ” (Κ-473Ν), εκτιμώμενης αξίας 86.000,00 € (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % & απρόβλεπτα 15 %) , που θα κατασκευασθεί στην Περιοχή Στρατωνισμού του ΠΒΚ στα Χανιά της Κρήτης. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΠΒΚ).

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου Κ-473Ν

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/07/2020