Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 54/2020 του 201 ΚΕΦΑ με Αντικείμενο την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου «ΝΕΤ ΜΕΝ SL24» (NSN: P53-201371) με ΑΔΑ: ΨΡΧΞ6-ΘΧ0

Το 201 KΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου «ΝΕΤ ΜΕΝ SL24» (NSN: P53-201371).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΡΧΞ6-ΘΧ0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.54-2020

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/07/2020