Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας με ΑΔΑ: 6ΤΤ36-3Ρ2

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 τουάρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για τηνπρομήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων
Κρέατος, [CPV: 15111200-1 (Μοσχαρίσιο Κρέας), 15113000-3 (Χοιρινό Κρέας),
15115000-7 (Αρνίσιο & Πρόβειο Κρέας), 15117000-1 (Κατσικίσιο Κρέας), 15112100-
7 (Κοτόπουλα) και 15131700-2 (Παρασκευάσματα από κρέας)], ως τα είδη αναλυτικά του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας προς κάλυψη των αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών της
Πτέρυγας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.
4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των 59.932,00€ χωρίς ΦΠΑ (67.723,16€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%).

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΤΤ36-3Ρ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 01/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/07/2020