Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/20) της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών, προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας με ΑΔΑ: ΩΣΠ66-ΧΦ2

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών, [CPV: 15331170-9 (Κατεψυγμένα Λαχανικά), 15229000-9 (Κατεψυγμένα Είδη Αλιείας), 15896000-5 (Κατεψυγμένα Τρόφιμα)], ωςτα είδη αναλυτικά του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας προς κάλυψη των αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών της Πτέρυγας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος
ανέρχεται στο ποσό των 54.946,00€ χωρίς ΦΠΑ (62.088,98€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%).

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΣΠ66-ΧΦ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 01/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/07/2020