Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 91009 για την κατασκευή του έργου : «Εργασίες στον Περιβάλλοντα Χώρο των Κτηρίων Μ-633 έως Μ-637 και Μ-619 έως Μ- 624 στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-473Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εργασίες στον Περιβάλλοντα Χώρο των Κτηρίων Μ-633 έως Μ-637 και Μ-619 έως Μ-624 στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-473Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 86.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΠΒΚ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 23/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/09/2020