Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 25/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Νωπού Κρέατος και Πουλερικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ» – ΑΔΑ : 647Ο6-7ΣΡ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια νωπού κρέατος και πουλερικών προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας και λεσχών των 113 ΠΜ, 350 ΠΚΒ, ΚΕΔΑ/Σ, ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (ΔΑΚ και 110 ΠΜ), 111 ΠΜ, 114 ΠΜ, 116 ΠΜ, 117 ΠΜ και 124 ΠΒΕ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος διετίας ποσού €883.000,00 επιβαρυνόμενο με τον αναλογούντα ΦΠΑ, ήτοι ποσού €997.790,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/09/2020