Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 91005 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Δοκιμής Κινητήρων Α/Φ στο Α/Δ Καλαμάτας» (ΚΛ-176Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Δοκιμής Κινητήρων Α/Φ στο Α/Δ Καλαμάτας» (ΚΛ-176Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 655.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/09/2020