Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.4/2020) της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Υλικών για την Αναβάθμιση Διαβαθμισμένης Δομημένης Καλωδίωσης Κτηρίου ΓΕΑ – ΑΔΑ: 6Γ366-Ν2Λ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης με ένα (1) οικονομικό φορέα ανά Υποκατηγορία του Πίνακα απαιτήσεων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.392,00€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος ανά Υποκατηγορία του Πίνακα απαιτήσεων.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Γ366-Ν2Λ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/07/2020