Προμήθεια Υλικών για την Αναβάθμιση Διαβαθμισμένης Δομημένης Καλωδίωσης Κτηρίου ΓΕΑ/Παροχή Διευκρινίσεων και Απόφαση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας – ΑΔΑ: 68ΜΤ6-Ε62

Στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’αριθμ. 4/20 συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στο αντικείμενο θέματος, παρέχονται από τη Μ.ΓΕΑ διευκρινίσεις επί ερωτημάτων  υποψήφιου συμμετέχοντα οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό.

Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 23 Ιουλ 20, ώρα 10:00πμ.

Οι διευκρινίσεις-απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 68ΜΤ6-Ε62

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/07/2020