Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.35/20) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών SUGAMMADEX INJ.SOL 100MG/ML BTx5ML ΚΑΙ SUGAMMADEX INJ.SOL 100MG/ML BTx2ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: 651Ψ6-6Ε6

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:651Ψ6-6Ε6

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/08/2020