Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.34/20) για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων & Αναλώσιμων Υγειονομικών Υλικών ( Ειδικά Buffer, υγρά, KIT και ό,τι Υγειονομικό ή μη Υλικό Απαιτείται) για την Τέλεση Ανοσοϊστοχημικών Χρώσεων του Τμήματος Κυτταρικής Μοριακής Παθολογοανατομίας (Σύ στημα Ανοσοϊστοχημείας με Συνοδό Εξοπλισμό) του 251 ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60Β36-ΗΘΥhttps://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%9236-%CE%97%CE%98%CE%A5

Δ.34-20 ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ.

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/08/2020