Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 29/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Ψυγείων και Ηλεκτρικών Κουζινών (Προσφυγικό) – ΑΔΑ: 69ΖΤ6-ΘΩ8

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια Ηλεκτρικών Ψυγείων και Ηλεκτρικών Κουζινών στα πλαίσια συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 323.380,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 400.991,20€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/09/2020