Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός υπ΄ αριθμ. 28/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών-Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών» (ΑΔΑ:ΩΝΨΛ6-1ΛΒ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή  διαδικασία   ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών για την «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ(LAPTOP) Μαθητών-Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών» προϋπολογισθείσας αξίας 200.880,00 € (σε βάθος διετίας) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  6,27868 % και του αναλογούντος  ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 31/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/09/2020