Δ.26/20 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου, Ε/Π A/S-332C1 SUPER PUMA»ΑΔΑ:ΩΧΔΞ6-ΘΘΨ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία   ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την ««Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου, Ε/Π A/S-332C1 SUPER PUMA».» προϋπολογισθείσας αξίας 498.000,00 € απαλλασσομένου ΦΠΑ και
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων 6,27868%

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/08/2020