Περίληψη της Διακήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 09/20 της 206ΠΑΥ, για την Κατασκευή Διώροφου Οικήματος Φάση Β -ΑΔΑ: 6ΕΚ96-ΨΗ4

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Ενός Διώροφου Οικήματος στην 112ΠΜ – Φάση Β΄». Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/09/2020