Περίληψη της Διακήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 08/20 της 206ΠΑΥ, για την «Προμήθεια Υλικών Αγκυροβολίας» -ΑΔΑ: 6ΒΨΚ6-ΖΡΚ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την
«Προμήθεια Υλικών Αγκυροβολίας». Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/09/2020