Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/2020 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Υλικών Λατομείου – ΑΔΑ: ΩΞ4Δ6-ΓΤ8

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια υλικών λατομείου, CPV: 14500000-6 ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α»

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞ4Δ6-ΓΤ8

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2020