Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/20 της 113ΠΜ, για τον Καθαρισμό και Συντήρηση Δεξαμενής -ΑΔΑ: ΡΚΤ26-ΥΩΞ

Η 113ΠΜ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού, υπό τα στοιχεία και όρους της ανάρτησης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/08/2020