Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ 02/20 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Ενεργού Εξοπλισμού Τηλεχειρισμού Radar – ΑΔΑ: 6ΦΦΠ6-ΝΗΗ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού τηλεχειρισμού Radar, ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος Α της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋοθεσεις του Ν.4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/09/2020