Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/20 της 113ΠΜ, για την Αντικατάσταση Πεδίων Χαμηλής Τάσης -ΑΔΑ: ΨΣ1Φ6-Ι03

Η 113ΠΜ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού, υπό τα στοιχεία και όρους της ανάρτησης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/08/2020