Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Προσκαλούμε όσους/ες ασκούμενους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-09-2020 έως 28-02-2021 στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΜΤΑ), να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης ( 12-06-2020 ) της παρούσας.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΤ8Α46ΨΧΗ5-ΤΜΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 11/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/06/2020