Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε. 3/20) του ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ για την Προμήθεια Προκατασκευασμένου Οικίσκου, προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά στην προμήθεια Προκατασκευασμένου Οικίσκου, προϋπολογισθείσας αξίας €14.516,13 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας

Πλήρες σώμα Π.Ε.Ε. 3/20 ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/07/2020