Διακήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.06/20) της 111 ΠΜ για την Κοπή – Αποκομιδή Δέντρων Οξιάς 9ης ΜΣΕΠ με ΑΔΑ: Ω8ΤΧ6-ΒΧΓ

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες
προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές στη Λέσχη Αξκων της 111
Πτέρυγα Μάχης με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή ανά Χ.Κ.Μ από την
κοπή – αποκομιδή δέντρων οξιάς που βρίσκονται εντός χώρου της 9ης ΜΣΕΠ, με
τιμή εκκίνησης δεκατρία ευρώ (13,00 €) ανά Χ.Κ.Μ για ξύλα οξιάς. Η ποσότητα
ξυλείας εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 180 Χ.Κ.Μ συνολικά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Λέσχη Αξκων της 111 Πτέρυγα Μάχης (Αεροδρόμιο Αγχιάλου, Αλμυρός Μαγνησίας, Τ.Κ. 37100) την 09/06/20 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω8ΤΧ6-ΒΧΓ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2020