∆ιακήρυξη ∆ιενέργειας Επαναληπτικών ∆ιαπραγµατεύσεων Εκµίσθωσης Ελαιόδεντρων Α/∆ Τανάγρας (∆.7/20) της 114 ΠΜ με ΑΔΑ:67ΧΧ6-ΟΚΨ

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει ∆ιενέργεια Επαναληπτικών ∆ιαπραγµατεύσεων σε Ευρώ µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές για την ανάδειξη πλειοδότη για την εκµίσθωση των 1.735 ελαιόδεντρων ελεύθερων χώρων Α/∆ Τανάγρας, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών από την υπογραφή της
σύµβασης και δυνατότητα παράτασής της για ακόµη ένα (1) έτος, µε ελεύθερη τιµή
εκκίνησης και κατά τα λοιπά τους ίδιους όρους της ∆ιακήρυξης ∆.14/19 ΜΤΑ που
επισυνάπτονται στην παρούσα.

H Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 67ΧΧ6-ΟΚΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/06/2020