Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ 01/20 της 206ΠΑΥ για την ανάθεση του έργου «Μετεγκατάσταση Συστήματος Βύθισης Συρματοσχοίνου του ΚΕΔΑ Σαντορίνης στην 117ΠΜ» με ΑΔΑ: 6ΑΠΟ6-ΧΝΗ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «Μετεγκατάσταση Συστήματος Βύθισης Συρματοσχοίνου του ΚΕΔΑ
Σαντορίνης στην 117ΠΜ» με προϋπολογισμό 389.261,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και
CPV: 45216200-6. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Οικοδομικών και
Ηλεκτρομηχανολογικών. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 02/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/07/2020