Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 24/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ενός (1) Λαπαροσκοπικού Χειρουργικού Πύργου του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS – ΑΔΑ : ΩΝΚΚ6-ΠΜΠ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ενός (1) Λαπαροσκοπικού Χειρουργικού Πύργου 4Κ προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 95.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 22.800,00€) ήτοι 117.800,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/07/2020