Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 20/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Λεωφορείων 20-24 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.- ΑΔΑ : ΩΤ486-ΣΕΑ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια τεσσάρων (4) λεωφορείων 20-24 θέσεων προς κάλυψη αναγκών της ΠΑ, συνολικήςπροϋπολογισθείσας αξίας 403.224,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 96.773,76€) ήτοι 499.997,76€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 02/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/07/2020