Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 07.1/20 της ΥΠ/ΠΑ (ως επαναπροκήρυξη του Δ.07/20) για την Διακλαδική Προμήθεια {Ελαιολιπαντικών (LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 1074)} – ΑΔΑ : 6ΖΑΣ6-ΟΨΓ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια 33.900 QT (1/4 US GAL) ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 1074 , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€508.500,00), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ, προς κάλυψη των αναγκών των Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/07/2020