∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.3/20) της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού/Παροχή Διευκρινίσεων – ΑΔΑ:90Ρ36-ΣΛΤ

Στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’αριθμ. 3/20 συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στο αντικείμενο θέματος, παρέχονται από τη Μ.ΓΕΑ διευκρινίσεις επί ερωτημάτων υποψήφιου συμμετέχοντα οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό.

Οι διευκρινίσεις αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 90Ρ36-ΣΛΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/06/2020