Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.29/20) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας HUMAN FIBRINOGEN PD.I.S.INF 1g/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΨΝΜΚ6-ΤΣΧ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΝΜΚ6-ΤΣΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 23/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 06/07/2020