Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.28/20) για την Ανάδειξη Εργολάβου για τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: 692Σ6-9ΒΨ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:692Σ6-9ΒΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 23/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/07/2020