Δ.27/20 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Μικρολεωφορείων προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών ΠΑ.»-ΑΔΑ:ΩΘΥ36-ΟΞ2

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία   ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια είκοσι έξι (26) Μικρολεωφορείων 12 θέσεων προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών ΠΑ.» προϋπολογισθείσας αξίας 1.221.992,72 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  6,27868 % και του αναλογούντος  ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 18/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/07/2020