Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.27/20) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών AMPICILLIN SODIUM SULBACTAM SODIUM PD.INJ.SOL (2+1) G/VIAL, AMPICILLIN SODIUM SULBACTAM SODIUM PD.INJ.SOL (1+0,5)G/VIAL KAI PARECOXIB PS.INJ.SOL40MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6Α0Δ6-Ζ67

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Α0Δ6-Ζ67

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/06/2020