Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/20) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας IOMEPROL INJ.SOL – ΑΔΑ: 63306-7ΚΩ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:63306-7ΚΩ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 08/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/06/2020