Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/2020) της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Υλικών για Τηλεχειρισμό του RADAR AR-327 Ανδραβίδας από 2ο ΑΚΕ – ΑΔΑ: Ψ7346-Α1Π

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης με ένα (1) οικονομικό φορέα ανά Υποκατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 58.000,00€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος ανά Υποκατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ7346-Α1Π

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 02/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/06/2020