Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.19/20) για την Προμήθεια Τριακοσίων (300) Ασύρματων Τηλεφώνων DECT MITEL για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:9Β9Χ6-ΘΘ1

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9Β9Χ6-ΘΘ1

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 02/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/06/2020