Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ:6ΟΥΙ6-ΚΕΥ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών, CPV [15220000-6] . Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΟΥΙ6-ΚΕΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 01/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/06/2020