Απόφαση Αξιολόγησης ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής-Τεχνικών Προσφορών-Οικονοµικών Προσφορών, Ματαίωσης & 2ης Επανάληψης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.04.1/20) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Νωπών Κρεάτων για Κάλυψη Αναγκών με ΑΔΑ: Ψ1Ξ16-Ζ2Κ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ.
04.2/2020, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ∆.04.1/2020, σε ένα στάδιο,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16
καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ιδίου νόµου, µε έγγραφες
ενσφράγιστες προσφορές, για την προµήθεια του συνόλου των ειδών της ∆ιακήρυξης ∆.4.1/2020, και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά κατηγορία κρεάτων (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία κρεάτων), η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών (∆.Π.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τµήµα Εµπορίου) για την περιοδική προµήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ1Ξ16-Ζ2Κ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/06/2020