Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’Αριθμ.7/2020 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Ψευδοροφής σε Χώρους του Κτηρίου ΓΕΑ – ΑΔΑ: 6ΕΔΒ6-Σ5Κ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμφωνητικού, με ένα (1) συμβαλλόμενο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερο συνολικό κόστος για τα Τμήματα Α και Β συνολικά),  για την προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής σε χώρους του κτηρίου ΓΕΑ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 16.590,00 € άνευ ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΕΔΒ6-Σ5Κ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 15/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/05/2020