Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.2/20) για την παροχή υπηρεσιών Κατασκευής Κτιρίου Οπλισμού σε Α/Δ Μαριτσών Ρόδου προς Κάλυψη Αναγκών ΚΕΔΑ/Ρ

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ διενεργεί διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.2/20) για την παροχή υπηρεσιών Κατασκευής Κτιρίου Οπλισμού σε Α/Δ Μαριτσών Ρόδου προς Κάλυψη Αναγκών ΚΕΔΑ/Ρ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της παροχής υπηρεσιών θέματος ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/05/2020