Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Ανακατασκευή Ανατολικής Πτέρυγας Κτιρίου Μ-432 της 120ΠΕΑ» (ΚΛ-103Ε)

 1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοιχεία:
 • Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
 • Κωδικός NUTS: ΕL-305.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210)8193231, (210)8193212
 • Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193212ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛ-103Ε
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): cdae@haf.gr
 • Ιστοσελίδα: www.haf.gr/news/contests

διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/540/Σ.105/28-04-2020/ΔΑΕ/Γ2 απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 6ΨΞΓ6-6Ο4), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Ανατολικής Πτέρυγας Κτιρίου Μ-432 της 120ΠΕΑ» (ΚΛ-103Ε).

 1. Η παρούσα προκήρυξη και η Διακήρυξη του έργου θα δημοσιευτούν στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.haf.gr/news/contests. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό διατίθενται ελεύθερα, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) με α/α Συστήματος 88845. Επιπρόσθετα, η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr).
 2. Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΕ) είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα την Άμυνα.
 3. Κωδικός CPV: 45212410-3, 45454100-5, 45216200-6, 45262700-8.
  1. Κωδικός NUTS: EL-653 (Μεσσηνία)
  2. Περιγραφή έργου: Το παρόν έργο αφορά στη διαμόρφωση της ανατολικής πτέρυγας του διωρόφου κτιρίου Μ-432 της 120ΠΕΑ σε αυτοτελή δωμάτια στέγασης προσωπικού και ενός γραφείου Υπηρεσίας, ενώ διατηρούνται ως έχουν οι χώροι Λεβητοστασίου και Δεξαμενής Καυσίμου του κτιρίου. Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ώστε στο ισόγειο να δημιουργηθούν τέσσερις (4) κοιτώνες αγάμων, ένα γραφείο Υπηρεσίας και ένας κοιτώνας VIP, ενώ στον όροφο να δημιουργηθούν τέσσερις (4) κοιτώνες αγάμων και δύο (2) κοιτώνες VIP.
  3. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 258,07€ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18% σύμφωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου 53 του ν.4412/16, απροβλέπτων και αναθεώρησης) και Φ.Π.Α. 67.741,94€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€.
  4. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους σύμφωνα με την ΑΔ.Φ.800/3862/Σ.544/6-4-20/ΓΕΑ/Γ2.
  5. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
  6. Η προθεσμία περαίωσης έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικού).
  7. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

α.     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης.

β.     Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία Οικοδομικών έργων Α2 Τάξης και άνω και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων Α2 Τάξης και άνω ή Κοινοπραξία (αναβάθμιση) στις κατηγορίες Οικοδομικά Α1 Τάξης και άνω και Ηλεκτρομηχανολογικά Α1 Τάξης και άνω.

γ.         Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.

 1. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
 2. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ/Υποσύστημα Έργων. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΥΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25-05-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η προσκόμιση του φακέλου γίνεται υποχρεωτικά και μόνο στη Γραμματεία της ΔΑΕ/Γ2. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει από την προηγούμενη ημέρα (από ώρα 07:00 έως 13:00) για την έκδοση άδειας εισόδου στη ΔΑΕ.
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα προκύψει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ.
 5. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 6. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 7. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 29-04-20

 

proc_kl-103e

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 05/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/05/2020