∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.07/2020) για την Προμήθεια Νωπών Ειδών Αλιείας προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ

Η ∆ ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών Ειδών Αλιείας προς
κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ, ως τα είδη
του Πίνακα του Άρθρου «1» του Παραρτήματος «Β», με έγγραφες ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος). Η
επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους
ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ανάρτηθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%9A%CE%A96-%CE%9630

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/05/2020