Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/20 της 112ΠΜ για την Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού.

H 112 ΠΜ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια υλικού θέματος.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ρ946-ΟΗ7

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 06/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/05/2020