Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (07/20) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,αποκλειστικά βάση τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  €74.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 19/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/05/2020